Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων


Ενημερωθείτε για το σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών του στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home

 Το νέο ΠΜΣ θα λει­τουρ­­­γήσει, με νέο πρόγραμμα μαθημάτων, νέα ονομασία και ­εξει­δι­κεύ­­­σεις-κατευθύνσεις αιχμής, ήδη από το αμέσως προσεχές α­­κα­δη­μαϊκό έτος (2020-21). Η νέα ονο­μα­σία και οι νέες ε­ξει­δι­κεύσεις που παρέχει το ΠΜΣ είναι:

Κατεύθυνση Α Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλί­μα­κας (Intelligent LargeScale Information Systems Development)

Κατεύθυνση Β Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών

(Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

Α. Κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται στους απόφοιτους με εξειδίκευση σε μια α­πό τις παρακάτω κατευ­θύν­σεις, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Με­τα­πτυχιακών Σπουδών του παρόντος ΠΜΣ:

Κατεύθυνση Α: Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας

(Intelligent Large-Scale Information Systems Development)

Κατεύθυνση Β: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών

(Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

Β. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ α­νέρ­­­χεται σε ενενήντα (90). Το πρό­­­­γραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων είναι το εξής:

Α’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά και τα πέντε (5) μαθήματα)

ΠΜ

Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

6

Προηγμένες Μέθοδοι Ανάπτυξης Λογισμικού

6

Διoίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας

6

Τεχνολογίες Ψηφιακών Υποδομών

6

Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου

6

Β’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει πέντε (5) μαθήματα. Αν επιθυμεί να ε­πιλέξει κα­τεύ­­θυν­ση, τό­τε πρέπει να επιλέξει τα δύο (2) υποχρεωτικά μα­θή­μα­τα της κατεύ­θυν­σης, καθώς και του­λάχιστον δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής της κατεύ­θυν­σης)

ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων

 

Κατεύθυνση Α

Υπηρεσιοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού σε Υπολογιστικό Νέφος

6

Μοντελοποίηση Συστημάτων & Οργάνωση Γνώσεων

6

Κατεύθυνση Β

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων

6

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

6

Μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων

 

Κατεύθυνση Α

Βαθιά Μάθηση

6

Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Ιστό

6

Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

6

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

6

Κατεύθυνση Β

Ψηφιακά Πειστήρια

6

Έλεγχος Ασφάλειας

6

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημά­των

6

Αλυσίδες Καταχωρίσεων & Ευφυείς Συμβάσεις

6

Κατευθύνσεις Α&Β

Έλεγχος, Αξιοπιστία & Διασφάλιση Ποι­ό­τητας Λο­γι­σμι­κού

6

Δίκαιο της Πληροφορίας

6

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

6

Γ’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα δύο (2))

 

Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

6

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

24

Γ. Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων

1.      Υποχρεωτικά μαθήματα 

Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analysis & Ma­na­­­ge­­ment Sys­tems)

Αποθήκες δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, τελεστής του Κύβου. Συστήματα δι­­­­α­χεί­ρισης με­γά­­λων δεδομένων (big data) (Hadoop MapReduce, Hive, Apache Spark). Συ­στή­­ματα δι­α­­­­­χείρισης δια­συν­­δεδεμένων δεδομένων και graph databases (Neo4j, Pregel, Spark Graph­X). Συ­σ­τή­­ματα επεξερ­γα­σί­­ας ροών δεδομένων (Storm, Kafka, Spark Strea­m­ing). Ε­φαρ­­­­μογές ανά­λυ­­­­­­­­σης μεγάλων δεδομένων: Τε­­­χνικές εξόρυξης γνώσης, ανά­λυ­ση ψη­φι­ακών κοι­­­­­­­νωνικών δι­­­κ­τύ­­­­ων, ανά­λυ­­­­­­­­ση ροών, τεχνικές μη­χα­νι­­κής μάθησης για επεξερ­γα­σία γρά­φων.

Προηγμένες Μέθοδοι Ανάπτυξης Λογισμικού (Advanced Software Development Met­hods)

Μοντέλα και διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού. Ευέλικτες διαδικασίες ανάπτυξης (a­gi­le develop­ment). Αρχιτεκτονική λογισμικού και αρχιτεκτονικά πρότυπα (architectural pat­­­terns). Αντι­κει­με­νο­στρε­φής σχεδίαση και πρότυπα σχεδίασης (design patterns). Δια­χεί­ρι­ση εκ­­δό­σεων και στρατηγικές ομαδικής ανάπτυξης. Συντήρηση και αναδόμηση λο­γισ­μι­κού (soft­­ware refactoring). Στρατηγικές δια­νο­μής λογισμικού (π.χ. Continuous Delivery). Σύγ­χρο­­νες πλατ­φόρμες ανάπτυξης λογισμικού (Github κλπ.).

Τεχνολογίες & Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Technologies & Manag­ement)

Εννοιολογική θεμελίωση: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Μορφότυποι κυβερνο­ασφά­λει­­ας και τε­χνο­λο­γικά παραδείγματα. Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών. Κομβικές τεχνολογίες δια­χεί­­­ρι­σης κυ­­­βερ­νο­α­σφά­λειας (αποτίμηση επικινδυνότητας, διαχείριση ψηφιακής ταυ­τό­τη­τας, α­ντι-ιο­μορ­φικό λο­γι­σμι­κό, κρυπτοσυστήματα). Παραδείγματα (paradigms) ΤΠΕ και μορ­­φό­τυ­­­ποι κυβερνο­ασ­φά­λει­ας. Προ­στα­σία ψη­φια­κών υποδομών (ενέργεια, δί­­­­­­κτυα πλη­ρ­­ο­­φόρη­σης κλπ.). Κυ­βερ­νο­α­σ­φά­­λεια στο (Βιο­μη­χα­­νικό) Δι­α­δί­κτυ­ο των Αντι­κει­μέ­­­­νων ((I)IoT). Διοίκηση κυ­­βερνοασφάλειας: Κοι­­νω­­­­­­­νι­κο­-­πο­λιτικό συμ­­­φ­­ρα­­ζόμενο, hac­k­ing και hack­­ti­­vism, κυ­βερνοσυ­­γ­κ­ρού­­σεις (cy­ber war­­­fare), ψευ­δο­-ειδήσεις (fa­ke news), ιδιω­τι­κό­τη­­­­τα (privacy) σε ψη­φιακά κοι­­νωνικά δί­κ­τυ­α (open social net­works), κρυ­­­­­πτο­­­συ­­στή­μα­τα, δι­ε­­θνείς σχέ­σεις και συγ­κρούσεις (Enig­­ma machine, Purple Code, Clip­per chip κλπ.). Α­­το­μι­κά δι­και­ώματα και ελευ­θε­­ρίες: Μέθοδοι και μέσα α­­ντι­με­­­τώ­πι­­σης τε­­χνο­λο­γιών και δρά­­σε­ων αυ­­­ταρ­­­­­χι­σμού και κοι­­­­­­νω­νι­­­­κού ε­­λέγ­­χου.

Τεχνολογίες Ψηφιακών Υποδομών (Digital Infrastructure Technologies)

Βασικές θεωρητικές αρχές και έννοιες ψηφιακών υποδομών. Τρέχουσες εξελίξεις και τε­χνο­λογίες ψη­­­­­φιακών υποδομών: Αισθητήρες (sensors), Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT), Υπολο­γι­στικό Νέ­φος (Cloud Computing), Υπολογιστική Ομίχλη (Fog Computing), Υ­πο­λο­γι­στικά Συ­στή­ματα Υψηλών Ε­πι­δό­σε­­ων (High Performance Computing), σχεδίαση ψη­φι­α­κών υ­ποδομών. Aρχιτεκτονικές ψηφια­κών υ­πο­δομών, ασ­φά­λει­α, διαλειτουργικό­τη­τα, επε­κτα­­­σι­­μό­τητα. Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα ψη­­φια­κής υποδομής (resiliency and sus­tai­n­ability. Παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και έ­λεγχος συ­στη­­­μά­των ψηφιακών υ­πο­δομών σε πρα­­γ­μα­τικό χρόνο (realtime monitoring, optimization and con­t­rol). Υ­πο­δομές έ­ξυπνων πό­λε­­ων (smart cities). Προ­βλήματα που αφορούν έξυπνες ψη­φια­κές υ­πο­­δο­μές.

Tεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Technologies & Services)

Επισκόπιση τεχνολογιών και αρχτεκτονικής του Διαδικτύου. Πρωτόκολλα επιπέδου δι­κτύου. Τοπικά δίκτυα μεταγωγής, VLAN δίκτυα μεταγωγής ευρείας κλίμακας (MPLS). Πρω­τόκολλα και υπηρεσίες επιπέδων εφαρμογής και μεταφοράς. Δίκτυα διανομής περιε­χο­μέ­νου (CDN), ομότιμα δίκτυα (Ρ2Ρ), ροή βίντεο (πχ. Netflix). Δίκτυα κέντρων δε­δο­μέ­νων (DCN). Μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας. Δίκτυα προσδιοριζόμενα με λο­γι­σμι­κό (S­D­N).

2. Σεμινάριο

Σεμινάριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Digital Innovation & Entrepreneur­ship Seminar)

Καινοτομία, δημιουργικότητα και ανάπτυξη-σχεδίαση καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων–υπηρε­σι­ών. Στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουρ­γι­κό­τη­τας. Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Παρουσίαση καινο­τό­μων μελετών περίπτωσης. Ανάπτυξη πρωτοτύπου (mock­up) και πελατο-κεντρική σχεδίαση. Ανά­πτυ­ξη  ικανοτήτων παρουσίασης και Pitching. Χρηματοοικονομική ανάλυση για νεοφυείς επιχειρήσεις. Πα­ρακίνηση και διαχείριση ομά­δας. Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις. Νομικός οδηγός για μια και­νο­τόμο ιδέα. Δυ­να­τό­τητες χρηματοδότησης, τα μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας. Βιο­μη­χανική ιδιοκτησία.

3. Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων

Υπηρεσιοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού στο Υπολογιστικό Νέφος (Service Oriented Sof­t­­ware De­ve­lopment in the Cloud) (Κατεύθυνση Α)

Λογισμικό ως Υπηρεσία. Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture). Υπη­ρε­­σίες REST. Αρ­χι­τε­κτονική Microservices. Σχεδιαστικά πρότυπα για κλιμακωσιμότητα και α­­νοχή σε σφάλματα (Event Sourcing, CQRS, Circuit Breaker κλπ). Εποπτεία και διαχείριση υ­­πηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών. Μεθοδολογία 12 παραγόντων (The TwelveFactor App). Στρατηγικές και πρακτικές DevOps. Τεχνο­λο­γί­ες εικονικοποίησης: Paravirtua­li­za­ti­on, tran­s­la­tion, containers, unikernels, βασικές τεχνολογίες IaaS, συμβιβασμοί απόδοσης, CAP the­o­rem. Πλατφόρμα ως υπηρεσία: Βασικές τεχνολογίες PaaS. Σύγχρονες τεχνικές ανά­πτυ­ξης ε­­φαρμογών (micro services, docker containers/swarmsKubernetes). Χρήση στο Υ­πο­λο­γι­στι­κό Νέφος (Cloud Computing). Παραδείγματα με πραγματικούς providers (AWS, Azure κλπ.). Τεχνικές Continuous Integration και Continuous Deployment.

Μοντελοποίηση Συστημάτων & Οργάνωση Γνώσεων (Systems Modelling & Know­ledge Organizati­on) (Κατεύθυνση Α)

Παράσταση πληροφορίας. Όψεις και κύκλος ανάπτυξης συστημάτων. Λεξιλογικό, πλη­ρο­φο­ριακό και ο­ντολογικό επίπεδο λειτουργίας. Εννοιολογικά μοντέλα. Μηχανισμοί δό­μη­σης, κληρονομικότητα, με­τα-μοντέλα. Κανόνες, παράγωγοι τύποι, περιορισμοί ακε­ραιό­τη­τας. Πρακτικές μοντελοποίησης. Πε­­ριβάλλοντα και γλώσσες μοντελοποίησης. Ανάλυση και διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Management), περιβάλλοντα BPM. Oντολογίες. Τύποι οντολογιών, δομή οντο­λο­γί­ας. Επιχειρησιακή οντολογία. Υπο­δείγ­ματα ανάλυσης (model patterns). Συστήματα οργάνωσης γνώ­σε­ων. Θεματικοί όροι, θε­ματικές γλώσσσες, αρχεία καθιερωμένων όρων. Ταξινομίες, ταξινομικά συ­στή­ματα. Πο­λυεδρική ταξινόμηση. Θησαυροί όρων, πρότυπο ISO 25964. Στοιχεία παράστασης και δι­α­­χείρισης γνώσης στον Ιστό. Μεταδεδομένα, κωδικοποίηση με τη γλώσσα XML, πρό­τυπο Dublin Core, μορφότυποι εφαρμογών. Γλώσσες παράστασης γνώσης RDF/RDFS, OWL. Πρότυπο SKOS για την κωδικοποίηση θησαυρών. Επερωτήσεις και συλλογισμός.

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων (Software & Network Security) (Κατεύθυνση Β)

Θεωρία και τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων, λογισμικού (εφαρμογών και λειτουργικών συ­στη­μά­των). Ασφάλεια δικτύων: Eπιθέσεις και απειλές σε δίκτυα υπολογιστών (πχ. Snif­fing, επιθέσεις DNS, ARP Poisoning, (D)DoS). Πρωτόκολλα δικτύωσης και αυθεντι­κο­ποί­ησης (πχ. Kerberos, PAP/CHAP­/­EAP), SSL, IPsec και ασύρματης ασφάλειας. Ασφά­λεια λο­γι­σμι­κού: Yπερχείλιση μνήμης (buffer over­flow), επιθέσεις και εκμετάλλευση τρω­το­τήτων (Win­­­dows, Linux). Eγκατάσταση και παραμετρο­ποί­η­ση τειχών προστασίας (firewall), προ­η­γ­μένα και ευφυή συστήματα ανίχνευσης/αντιμετώπισης εισβολών (IPSIPS), πα­ρα­δεί­γ­ματα υ­περ­χεί­λισης σε πραγματική μνήμη, έλεγχος πρόσβασης, πρω­­τό­κολ­­­λα OTP­­/­­2FA, ασφάλεια, α­νω­νυ­μία, αντιμετώπιση συμπερασμού σε βά­σεις δε­­­δο­μέ­­νων, τε­χνι­κές α­νω­νυ­μί­ας/ανωνυμοποίησης/ψευδωνυμοποίησης – χρήση στο Γε­­νι­­κό Κα­­νο­νι­σμό Προ­­­στα­­σί­­ας Δε­δο­­μέ­νων, ιομορφικό λογισμικό και Rootkits, sand­­bo­x­ing­/cheatengines.

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Applied Cryptography) (Κατεύθυνση Β)

Βασικές αρχές, μαθηματικές έννοιες και ορισμοί της Κρυπτολογίας. Μαθηματικό υ­πό­βα­­θρο (Θεωρία Ο­μάδων, Πεδία Galois, Αριθμητική Υπολοίπων – Chinese remainder theo­rem, Κανόνες Shannon). Κλα­σι­κά συστήματα (Shift, Affine, Vigenere ciphers), συμμε­τρι­κή κρυπτογράφηση (μέ­­θοδοι λειτουργίας, DES/3DES, AESRijndael) και ασύμμετρη κρυ­πτο­γρά­­φη­­ση (RSA, ElGamal, Elliptic Cur­­ve). Μηχανισμοί κατακερματισμού (hashing, SH2/­SHA3), ψη­φιακές υπογραφές, επικυρωμένη ανταλλαγή κλειδιών (Di­gital Signature Al­go­rithm, blind di­gital signatures). Μέθοδοι secret sharing, commitment schemes, zero know­ledge proofs, mu­l­­­t­iparty computation, private-information-retrieval. Kρυ­­­π­το­­­γ­ρα­φία – ε­φαρ­­μο­γές δια­δι­κτυ­ακών παιγνίων. Εφαρμογές Κρυ­πτο­γρα­φίας (SSL­/TLS, SSH, ToR).

4. Μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων

Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) (Κατεύθυνση Α)

Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση, επιβλεπόμενη μάθηση, μη επιβλεπόμενη μάθηση, ε­νι­σχυ­τική μά­θη­ση (reinforcement learning). Ταξινόμηση με softmax, βελτιστοποίηση με δια­­σταυρωμένη εν­τρο­πία, κατάβαση κλίσης, στοχαστική κατάβαση κλίσης. Εισαγωγή στη βαθιά μά­θηση και τα νευρωνικά δί­κτυα, πολυ-επίπεδα Perceptrons, προς τα πίσω με­τά­δοση σφάλ­μα­­τος, το πρόβλημα της παρα­γώ­γου που χάνεται, συναρτήσεις ενεργοποίησης. Προχωρημένη βαθιά μάθηση με συνελικτικά νευρω­νι­κά δίκτυα (CNN). Εφαρμογή σε εικόνα και κεί­­­μενο. Τε­­χνικές ομαλοποίησης (regularization), όπως dropout, batch norma­li­zation κλπ. Βε­­λ­­τι­στο­ποί­ηση στη βαθιά μάθηση με στοχαστική κατάβαση κλί­σης και προχωρημένους αλ­γο­ρίθ­μους (Αdagrad, Adam κλπ.). Ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δί­κτυα (RNN), μά­θη­ση από α­κο­λου­θι­­ακά δεδομένα. Μη επιβλεπόμενη βαθιά μάθηση με variational autoen­co­ders και GAN. Πα­ρα­γωγή κειμένου από εικόνες με συνδυασμό CNN και RNN. Εντοπισμός α­ντι­κει­­μέ­νων σε ει­κόνες, κατακερματισμός εικόνας (image seg­men­ta­tion).

Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Ιστό (Web Applications Development) (Κατεύθυνση Α)

Αρχιτεκτονική εφαρμογών Ιστού: Πελάτης και εξυπηρετητής, βασικές τεχνολογίες και πρό­τυπα. Εμφάνιση: HTML και CSS, προσαρμογή σε διαφορετικές συσκευές. Εισαγωγή στη Javascript, εισα­γω­γή στο DOM, χειρισμός του DOM me Javascript, επικοινωνία με χρή­στη. Ε­ξυπηρετητές Ιστού, NodeJS, α­σύγχρονη είσοδος και έξοδος. Διασύνδεση με βά­σεις δε­δο­μέ­νων. Αποδοτικότητα (performance) εφαρμογών Ιστού

Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές (Mobile Applications Development) (Κατεύθυν­ση Α)

Κινητές συσκευές: Υλικό, Λειτουργικό σύστημα. Εισαγωγή στα εργαλεία ανάπτυξης για κινητές συ­σκευ­ές. Σχεδίαση διεπαφής, υλοποίηση διεπαφής, ιδιαιτερότητες κινητών συ­σκευ­ών. Υπηρεσίες συ­στή­ματος, διασύνδεση εφαρμογών και υπηρεσιών. Αποθήκευση και α­νά­κληση δεδομένων. Επικοι­νω­νία μέσω δικτύου. Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Γρα­φι­κά, ή­­­χος, βίντεο, απόδοση συσκευών. Δια­σύν­δεση με αισθητήρες. Διαχείριση ενέρ­γει­ας, κα­­τα­σ­τά­­σεις αναμονής. Ασφάλεια εφαρμογών. Δη­μι­ουρ­γία πακέτων εγκατάστασης.

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) (Κατεύθυνση Α)

Γλωσσικά μοντέλα n-γραμμάτων. Εντροπία, διασταυρωμένη εντροπία, περιπλοκή. Ορθο­γρα­φι­κή διόρθωση. Παραστάσεις κειμένων με σάκους λέξεων. Επιλογή και εξαγωγή χα­ρα­­κτη­ρι­στι­κών. Κατηγοριοποίηση κειμένων με k κοντινότερους γείτονες και Αφελή Ba­y­es. Ομαδοποίηση λέξεων και κειμένων με kmeans. Λογιστική παλινδρόμηση, στο­χα­στι­κή κα­τάβαση κλίσης, πο­λυ­-επίπεδα Perceptrons, ανάστροφη μετάδοση σφάλματος για κα­τη­γο­ριοποίηση κειμένων. Προ-εκπαίδευση ενσωματώσεων λέξεων, Word2Vec, Fast­Text. Α­να­τροφοδοτούμενα νευ­ρω­νι­κά δίκτυα (RNNs), κελιά GRU LSTM, RNN με αυτο-προ­σο­χή, διπλής κατεύθυνσης, στοιβαγμένα, ιε­ραρχικά RNN και εφαρμογές σε γλωσσικά μο­ντέ­λα, κατηγοριοποίηση κειμένων και επι­ση­μεί­ω­ση ακολουθιών. Μοντέλα RNN μετα­τρο­πής ακολουθίας σε ακολουθία, μηχανική μετάφραση. Προ-εκπαίδευση γλωσσικών μο­ντέ­λων RNN, ELMo. Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα και εφαρ­μο­γές στην επεξεργασία κει­μέ­νου. Transformers, BERT. Ανάλυση συντακτικών εξαρτήσεων και ε­ξαγωγή σχέσεων με μο­ντέλα βαθιάς μάθησης. Συστήματα ερωταποκρίσεων για συλλογές εγ­γρά­φων.

Ψηφιακά Πειστήρια (Digital Forensics) (Κατεύθυνση Β)

Βασικές έννοιες των ψηφιακών πειστηρίων. Δι­ε­­θνή πρό­τυπα και βέλτιστες πρακτικές (ISO 27037, NIST, SANS, ACPO κλπ.). Διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών α­σφά­λει­ας. Δι­αδικασίες και ερ­γα­λεία ανάλυσης και εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων. Με­θο­δο­λογία α­­ντιμετώπισης περιστατικών. Δια­δι­κασία συλλογής και κατάσχεσης αποδεικτικών στοι­χεί­ων. Τε­­χνικές συλλογής πειστηρίων από ενεργό υπολογιστή (ανάλυση μνήμης, re­gis­­try κλπ.). Τε­χ­­νι­κές συλλογής πειστηρίων από κλειστό υπο­λο­γιστή. Τεχνικές και εργαλεία α­νά­λυσης ψη­φι­­ακών πειστηρίων (registry analysis, files systems ana­ly­sis, internet arte­facts, log files κλπ.). Τεκ­μηρίωση τελικής έκθεσης διερεύνησης ψηφιακών πειστη­ρί­ων.

Έλεγχος Aσφάλειας (Penetration TestingEthical Hacking)

Βασικές έννοιες κυβερνοεπιθέσεων. Τεχνικές και κατηγορίες επιθέσεων. Διαδικασίες α­ντι­­μετώπισης πε­ριστατικών ασφάλειας. Μέθοδοι και εργαλεία τεχνικών ελέγχων τρω­το­τή­­των (vulnerability assess­ment) (ZAP, Metasploit, netcat, Ettercap, Wireshark, Network­Miner, ShodanHQ). Penetration Testing με χρήση Python/Ruby. Οργα­νω­τικά μέτρα προ­στα­σίας. Τε­χνικά μέτρα προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών, δικτύων και ψη­φιακών υποδομών. Τεκ­μη­­­ρίωση έκθεσης τεχνικού ελέγχου τρωτοτήτων. OWASP Top 10, OWA­SP SAMM. E­ναλ­λα­κτικά εργαλεία (Kali, CANE). Aντίστροφη Mηχανική (reverse engi­nee­r­ing), scripting, συγ­γραφή exploit kits, παραμετροποίηση scripts για παραβίαση πε­ρι­ο­ρι­σμών σε λειτουργικά συστήματα

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Audit) (Κατεύθυνση Β)

Σημασία, στόχοι και οφέλη του ελέγχου των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Είδη ε­λέγ­χων ΠΣ. Το­μεακά πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και η σχέση τους με τον έ­­λεγχο ΠΣ. Η λει­τουρ­γία του ε­λέγχου ΠΣ σε ένα οργανισμό. Σχεδιασμός ελέγχου ΠΣ, πλάνο και έκταση ελέγχου, νο­μι­κά και κανονιστικά θέματα. Απαιτούμενες δεξιότητες. Τεχνικά θέ­μα­τα και μηχανισμοί ελέγχου ΠΣ. Πλαίσια ελέγχου προσανατολισμένα σε πό­ρους ΠΣ και σε δι­εργασίες ΠΣ. Σύγκριση και συ­γκλίσεις προ­­σεγγίσεων. Πρότυπα πλαίσια στο χώρο της Ε­λε­γ­κτικής ΠΣ. Διαδικασίες ε­λέγ­χου ΠΣ. Κατη­γο­ριο­ποί­­­ηση μηχανισμών ελέγχου. Διε­ξα­γω­γή ε­λέγχου ΠΣ. Κατη­γο­ρι­ο­ποί­η­ση ελέγχων, διαφορές και ομοι­ό­­­τητες. Προγράμματα ε­λέγ­χου. Πε­ριορισμοί και κίνδυνοι κατά τον έλεγχο. Έλεγχος και πιστο­ποί­η­ση συ­στημάτων και ε­­­λε­γ­κτών ΠΣ. Έλεγχος και πι­στο­ποίηση (πρότυπο ISO 27001).

Αλυσίδες Καταχωρίσεων και Ευφυείς Συμβάσεις (Blockchains & Smart Contracts) (Κατεύθυνση Β)

Λειτουργία αλυσίδων καταχωρίσεων (blockchains). Βα­σι­κά παρα­δείγ­­μα­τα (Βitcoin και Et­he­reum). Βα­σικές αρχές και κρυ­πτο­γραφικά ερ­γα­­λεία. Ευ­φυή συμ­βό­­λαια (smart contracts) με χρήση Ethe­re­um. Χρήση αλυσίδων κα­τα­χω­ρί­σεων στο Δια­δί­κτυο των Αντικειμένων (IoT). Θέματα ασφάλειας: De­cen­tralized iden­ti­fiers, ve­ri­fi­able cre­den­­­­ti­als, sidechains. Τε­χνο­λο­γίες Interledger.

Έλεγχος, Αξιοπιστία & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού (Software Testing, Reli­abi­lity & Quality Assurance) (Κατευθύνσεις Α&Β)

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα λογισμικού. Μετρικές ποσοτικοποίησης ποι­ό­τητας λογι­σμι­κού παραδοσιακού και αντικειμενοστρεφούς λογισμικού. Περί ελέγχου λο­γι­σμι­κού. Μέθοδοι Τυ­πι­κής Επαλήθευσης και Τεχνικές Ελέγχου. Σημασία Συστηματικών Με­θό­δων Ελέγχου. Τεχνικές ανά­λυ­σης προγραμμάτων, τεχνικές ελέγχου λογισμικού. Σύγκριση τεχνικών ελέγχου. Εργαλεία γένεσης δε­δομένων ελέγχου. Αυτοματοποίηση ε­λέγ­χου λο­γι­σμι­κού. Αξιοπιστία λογισμικού. Σύγκριση αξιο­πι­στί­ας υλικού-λογισμικού. Α­νά­­πτυξη μοντέλων α­ξιοπιστίας. Εκτίμηση παραμέτρων μοντέλων και πρό­βλε­ψη επιπέ­δων αξιοπιστίας. Σύγκριση μοντέλων. Συσχέτιση αξιοπιστίας και τεχνικών ελέγχου για τον τερ­μα­τισμό του ελέγχου και πα­ράδοση λογισμικού προς χρήση. Εφαρμογή ελέγχου λογι­σμι­κού και αξιοπιστίας λο­γισμι­κού κρίσιμων συστημάτων. Τρόποι αντιμετώπισης ελέγχου λογισμικού αντι­κει­μενοστρεφών προγραμμάτων, λογισμικού βάσεων δεδομένων, Γρα­φι­κές Διεπαφές (GUI). Εφαρ­μο­γές στο Διαδίκτυο (web testing). Νέες μεθοδολογίες (πχ. UML) και προβλήματα.

Δίκαιο της Πληροφορίας (Information Law) (Κατευθύνσεις Α&Β)

Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά Δικαίου της Πληροφορίας. Προστασία ιδιωτι­κό­τη­τας και προσω­πι­κών δεδομένων: Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο με έμφαση στην ε­­­φαρμογή του Γενικού Κα­νονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Προστασία ιδιω­τι­κό­τη­τας και δι­­­αχείριση δεδομένων με έμφαση στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT), ανάλυση δε­­­δομένων με­­γάλης κλίμακας και Τεχνητή Νοημοσύνη. Ζη­τή­­ματα eprivacy: Προ­­στα­­­σία δε­δο­­μέ­­­νων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπο­χρε­ώ­σεις πα­ρό­χων, δι­και­­­­ώματα χρη­­στών, cookies). Ζητήματα διανοητικής ιδιο­κτη­σίας: Προ­στα­σί­α λο­γι­σμι­κού. Βά­­­σεις δεδο­μέ­­νων – Ψηφιακές βιβλιοθήκες. Πνευματική ιδιοκτησία σε ψη­φια­κά δι­­κ­­τυακά πε­­ριβάλλοντα. Πα­­­ραβατικότητα και Ποι­νι­κό Δίκαιο στην Κοινωνία της Πλη­ρο­φο­ρίας (α­δι­κή­μα­τα σχετικά με επεμ­βάσεις σε πληροφοριακά συ­στή­ματα και στο κυ­βερ­νο­έγ­κλη­μα). Νο­μι­κά ζη­τή­­ματα ψη­­φι­ακών πειστηρίων.

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (ICT Project Management) (Κα­τευ­θύν­σεις Α&Β)

Αρχές και μέθοδοι διαχείρισης έργων πληροφορικής, με έμφαση στα έργα ανάπτυξης λο­γισμικού. Σχε­διασμός, εκτέλεση, έλεγχος και ολοκλήρωση έργου πληροφορικής. Από­κτη­ση δεξιοτήτων για χρο­νο­προγραμματισμό έργου, κατάτμηση έργου (tasks ή sprints), κα­θο­ρι­σμός κρί­σιμων σημείων (mile­stones) και παραδοτέων του έργου, ανάθεση εργασιών στο ανθ­ρώ­­πι­νο δυναμικό, προγραμματισμός προϋπολογισμού. Γραφήματα PERT και GANT. Πρό­τυ­πο ISO 21500. Μέθοδοι διαχείρισης Waterfall, Lean, CPM, Αgile, Scrum, Six Sigma, PMI­/ ­­PM­­B­­OK, PriSM, PRINCE2, διαφορές, πλεονεκτήματα/­μει­ο­νε­κτήματα, εφαρμοσιμότητα. Προγ­ραμ­ματισμός πόρων έργου (λογισμικού και υλικού), ανάπτυξη και κατανομή ομάδας έρ­­­­γου α­νά task/sprint, μετρικές απόδοσης έργου, διαδικασίες ελέγχου αποτε­λε­­­σμά­των ενδι­ά­με­σων εργασιών και τελικών παραδοτέων. Μέθοδοι ανάλυσης κιν­δύ­νων. Προ­σο­μοί­ω­­ση α­σ­κή­­σεων, διαδικτυακά προγράμματα διαχείρισης έργων (project manage­ment & col­la­bo­ra­ti­on tools).

Tεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Technologies & Services)

2. Σεμινάριο
Σεμινάριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Digital Innovation & Entrepreneur-ship Seminar)

3. Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων

Υπηρεσιοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού στο Υπολογιστικό Νέφος (Service Oriented Software Development in the Cloud) (Κατεύθυνση Α)
Λογισμικό ως Υπηρεσία. Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture).
Μοντελοποίηση Συστημάτων & Οργάνωση Γνώσεων (Systems Modelling & Knowledge Organization) (Κατεύθυνση Α)

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων (Software & Network Security) (Κατεύθυνση Β)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Applied Cryptography) (Κατεύθυνση Β)

4. Μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων
Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) (Κατεύθυνση Α)

Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Ιστό (Web Applications Development) (Κατεύθυνση Α)
Αρχιτεκτονική εφαρμογών Ιστού: Πελάτης και εξυπηρετητής, βασικές τεχνολογίες και πρό¬τυπα. Εμφάνιση: HTML και CSS, προσαρμογή σε διαφορετικές συσκευές. Εισαγωγή στη Javascript, εισα¬γω¬γή στο DOM, χειρισμός του DOM me Javascript, επικοινωνία με χρή¬στη. Ε¬ξυπηρετητές Ιστού, NodeJS, α¬σύγχρονη είσοδος και έξοδος. Διασύνδεση με βά¬σεις δε¬δο¬μέ¬νων. Αποδοτικότητα (performance) εφαρμογών Ιστού.

Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές (Mobile Applications Development) (Κατεύθυνση Α)

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) (Κατεύθυνση Α)

Ψηφιακά Πειστήρια (Digital Forensics) (Κατεύθυνση Β)

Έλεγχος Aσφάλειας (Penetration Testing – Ethical Hacking)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Audit) (Κατεύθυνση Β)

Αλυσίδες Καταχωρίσεων και Ευφυείς Συμβάσεις (Blockchains & Smart Contracts) (Κατεύθυνση Β)

Έλεγχος, Αξιοπιστία & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού (Software Testing, Reli-abi¬lity & Quality Assurance) (Κατευθύνσεις Α&Β)

Δίκαιο της Πληροφορίας (Information Law) (Κατευθύνσεις Α&Β)

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!